Loading...
ÁSZF2018-04-21T08:42:29+01:00

Előleg:  104.160 Ft / fő

A változtatás és lemondás lehetősége indulás előtt 61 napon kívül költségmentes !!!!

Névcsere indulás előtt 45 napig ingyenes, utána 10.000Ft / fő!!!

Az utazás előfoglalási ára 2018.05.01-ig:  263.500Ft / fő , utána a létszám és árfolyam  függvényében is változhat !

Az ár 50 fő együttutazása esetén érvényes!

Az utazást a Tensi Utazási Iroda Pécs , az Anubis Travellel közösen szervezi.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Mely létrejött az Anubis Travel Utazási Iroda Kft. (1024
Budapest, Kis Rókus u. 1. tel: 213-9693, fax: 201-6994;
adószám: 12637450-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-
696105; BFKH bejegyzési szám: U000186; vagyoni
biztosíték: Colonnade Insurance S.A. Mo-i Fióktelepe)
(a továbbiakban: Anubis Travel), mint utazásszervező és a megrendelő
neve:_________________________________________________________
címe:_________________________________________________________
_______________________________________________________________
telefonszáma:_________________________________________________
mint utas között.
Az Anubis Travel által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv
(továbbiakban Ptk.) és az utazásszervező, valamint utazást
közvetítő szerződésekről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm.
rendelet rendelkezései, illetve az ezen általános utazási feltételekben
foglaltak az irányadóak.
I. Az utazási szerződés létrejötte
1. Az utazási szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés
az Anubis Travelhez megérkezett és azt az Anubis
Travel visszaigazolta. Az utazás megrendelése történhet
írásban, személyesen az Anubis Travel saját irodáiban, bármely
az Anubis Travel szolgáltatásait értékesítő partnerirodánál,
vagy elektronikus úton az Anubis Travel honlapján
(www.anubistravel.hu) működő online foglalási rendszer
segítéségvel.
2. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását,
a teljesítés módját, a részvételi díj összegét, a külön
felszámításra kerülő költségeket (vízum díj, repülőtéri illetékek,
repülőtéri transzferek, biztosítások, szerviz díj, fakultatív programok
stb.) az Anubis Travel programajánlatát tartalmazó Utazási
Prospektus, az Anubis Travel honlapja és az Utazási Szerződés
tartalmazza. Az utazási ajánlatban történt változásokról az Anubis
Travel írásban köteles tájékoztatni az Utast. Amennyiben
a változás az Utazási Szerződés megkötését követően következik
be, úgy az Utas az erről szóló értesítés kézhezvételétől
jogosult a szerződéstől elállni, amely döntését haladéktalanul
köteles az Anubis Travel tudomására hozni.
3. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szerződés az
Utas által megrendelt szolgáltatások, a résztvevők számának
és szükséges adatainak megadásával, valamint a megrendelt
szolgáltatás 40%-nak megfelelő összeg előleg címén történő
befizetésével lép hatályba. (Partnerirodánál történő megrendelés
esetén az Anubis Travel szerződése a partnerének írásban
történt visszaigazolásával és a megrendelt szolgáltatás 40%-
nak megfelelő összeg előleg címén történő befizetésével lép
hatályba.) Amennyiben az Anubis Travel a jelentkezést helyhiány
vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az Utazási Szerződés
csak akkor válik hatályossá, ha az Anubis Travel az Utast
a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról értesíti. Az értesítés
kézhezvételéig az Utas a jelentkezését bármikor visszavonhatja
és a befizetett előleget az Anubis Travel visszafizeti.
II. Fizetési feltételek
4. Az Utas a teljes részvételi díjat előleg esetén azzal csökkentett
mértékben legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 35 nappal
köteles megfizetni. Az indulást megelőző 35 napon belül az
Utas már nem előleget, hanem a teljes részvételi díjat fizeti meg
az Anubis Travel részére. Utas nem jogosult újabb szerződés
kötésére azonos időpontra és azonos programra vonatkozóan
abban az esetben, amennyiben a már megkötött szerződésen
szereplő programra időközben az Anubis Travel akciós, illetve
kedvezményes árú ajánlatot bocsát ki.
5. Az Utazási Prospektus és Utazási Szerződés tartalmazza, hogy
a befizetett díj mely programokra, szolgáltatásokra nyújt fedezetet,
illetve egyes programok igénybevétele esetén milyen összegű
díjat kell megfizetni. Ha az Utas az utazás során a tájékoztatóban,
illetve a szerződésben nem szereplő szolgáltatást vesz igénybe,
annak árát és szervezési díját a helyszínen kell megfizetnie.
6. Az utasnak jogában áll a teljes részvételi díjat forintban vagy
euróban teljesíteni. Az Anubis Travel a részvételi díjakat elsődlegesen
forintban szerepelteti, az emellett feltüntetett eurós ár választása
az utas joga. Az árak meghatározásához használt euró
árfolyam az Anubis Travel által megállapított árfolyam, melyet az
utas elfogadhat, vagy választhatja a fizetést az Anubis Travel elsődleges
valutanemében, forintban. Az Anubis Travel fenntartja a
jogot az általa közzétett euró árfolyam megváltoztatására a különböző
akciókban az árfolyam ingadozása és változása alapján.
7. Amennyiben az utas eurós fizetést választ, úgy euró alapú
szerződés vagy visszaigazolás készül, az Anubis Travel honlapján
és árlistáiban feltüntetett eurós árakon az Anubis Travel
által meghatározott árfolyam alapján.
8. Az utas által választott euró vagy forint alapú szerződés
megkötése és az előleg befizetése után, az utas a fennmaradó
összeget, és egyéb díjakat (pl. névmódosítási díj) kizárólag a
szerződés szerinti valutanemben teljesítheti.
Amennyiben a szerződés törlésre vagy módosításra kerül, az
Anubis Travel a visszatérítendő összeget (az utas által kezdeményezett
törlés esetén a 33. pontban részletezett kötbér levonása
után) a befizetéssel megegyező valutában téríti vissza.
Forintos fizetés esetén forintban, eurós fizetés esetén euróban.
9. Euróban történő fizetés esetén az Anubis Travel lemond a deviza
forintárfolyamának időközi változása miatti áremelési jogáról. Az
árfolyamváltozás miatti áremelés kizárólag a forintos fizetést érinti.
Az egyéb, a 26. pontban részletezett árváltozások miatti emelés
jogát az Anubis Travel az eurós fizetés esetén is fenntartja.
10. Az árak a magyar piacra érvényesek.
III. Fakultatív programok
11. A katalógusban illetve a weboldalon található fakultatív
programok és azok árai tájékoztató jellegűek, azok megrendelésére
a helyszínen van lehetőség. A helyi képviselet a helyszínen
ad aktuális tájékoztatást ezekről. Ezen szolgáltatások nyújtására
az Anubis Travel csak akkor köteles, ha a fakultatív program
teljesítésének feltételei adottak (pl. jelentkezők megfelelő létszáma,
programváltozás esetén fakultatív program lebonyolítására
elegendő idő, lehetőség stb.). Amennyiben az Anubis Travel
mondja le az Utas által már befizetett fakultatív programot ezen
okokból, úgy a befizetett díj az Utasnak visszajár. Az Utas általi
lemondás esetén a befizetett díj nem visszatérítendő. Tekintettel
arra, hogy a fakultatív programok az adott úti cél helyi szervezésében
történnek, ezért a szolgáltatásokkal, illetve hibás teljesítéssel
kapcsolatos panaszt, kártérítési igényt az Utas köteles
a helyszínen jegyzőkönyveztetni és annak egy példányát a helyi
szervező részére átadni. A fakultatív programhoz szükséges minimális
létszámot az Anubis Travel a katalógusában a programhoz
kapcsolódóan feltünteti. Előfordulhat, hogy létszámhiány
esetén a fakultatív programokon magyar nyelvű idegenvezető
nem áll rendelkezésre, vagy a létszám hiánya esetén a kirándulás
elmarad.
IV. Az Utas jogai és kötelezettségei
12. Az Utas jogosult az Utazási Szerződésben lekötött utazásban
való részvételi jogát harmadik személyre engedményezni
úgy, hogy köteles erről az Anubis Travelt haladéktalanul írásban
tájékoztatni és az igazolt többletköltséget viselni. Az Utas
csak olyan személy részére engedményezheti az utazásban való
részvételi jogát, aki megfelel az Utazási Szerződésben rögzített
feltételeknek és az abban foglaltak tudomásul vételéről írásban
nyilatkozik. Engedményezésre csak változatlan szolgáltatások
mellett van lehetőség, vízumköteles országokba szóló utazás
esetén pedig csak akkor, ha az engedményezés folytán belépő
személy a szükséges vízummal rendelkezik. Amennyiben
engedményezésre azért nincs lehetőség, mert a repülőgépes
helyfoglalási rendszer az Utas személyének megváltoztatását a
rendelkezésre álló időn belül már nem teszi lehetővé, az Anubis
Travelt ezzel kapcsolatban semminemű felelősség nem terheli.
13. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott
kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
14. A személyiségi jogok védelme érdekében az Utasok nevét,
tartózkodási helyét, elutazási és visszaérkezés időpontját még
sürgős esetben sem adjuk meg harmadik személynek, kivéve ha
azt az Utas maga nem kérte. Kérjük elutazása előtt tájékoztassa
erről hozzátartozóit.
15. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori kül- és
belföldi hatályos jogszabályokat, előírásokat (pl. beutazási, útlevél-,
vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.),
valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve
tiszteletben tartani. Az Utasok a beutazási szabályokkal kapcsolatban
érdeklődjenek az adott konzulátuson, illetve nagykövetségen.
Ezek elmulasztásából vagy megsértéséből eredő összes
kár és költség az Utast terheli, az Anubis Travel ezekért felelősséget
nem vállal. Ha az Utas az utazáshoz szükséges hatósági
engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem
tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az Utasnak ugyanezen
utazásra jelentkezett házastársa, élettársa, gyermeke, szülője,
vagy testvére is lemond, a lemondás miatt a 33. pont szerinti
bánatpénzt tartoznak megfizetni.
V. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei
16. Az Anubis Travel kifejezetten fenntartja a jogát arra, hogy
a Tájékoztatóban foglaltaktól kivételesen és indokolt esetben
eltérjen. Az Anubis Travel a változást az Utassal közölni köteles
és a tájékoztatás megtörténtét a felek az Utazási Szerződésben
rögzítik. A repülőgéppel közlekedő Utasokkal kapcsolatosan a
légitársaságok által előre nem közölt, közbeeső leszállásokra,
repülőgép cseréjére a légitársaság szabályzata szerint, egyúttal
az Anubis Travel felelősségének kizárásával, bármikor sor kerülhet,
valamint a légitársaságok indulási és érkezési időpontjai
tájékoztató jellegűek, nem képezik az Utazási Szerződés részét.
Ilyen jellegű módosításról az Anubis Travel az érintett Utasait
tájékoztatja, amint a módosításról tudomást szerez.
17. Az iroda fenntartja magának a jogot, hogy áremelést hajtson
végre, amennyiben az adott évre kalkulált devizaárfolyamok
nagymértékben megváltoznak. Ha az Utas nem áll el a szerződéstől
a fenti okból, akkor ennek megfelelően az Utazási Szerződést
módosítják.
18. Az Anubis Travel felel az Utazási Szerződés nem, vagy hibás
teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés
sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására
nem vezethető vissza, különösen ha
a.) a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas
magatartására vezethetők vissza, vagy
b.) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vis�-
sza, aki az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével
nincs kapcsolatban, s a hibát az Anubis Travel kellő gondossággal
sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c.) vis major esete következett be. Ilyennek minősül az olyan
szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az Anubis Travel
akaratán kívül áll, s amelynek következményeit az Anubis Travel
a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani.
Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús
események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek,
technikai akadályok befolyásolják a szolgáltatások fenti
okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért az Anubis
Travel felelősséget nem tud vállalni, így ezen okokból (vis major)
jelentkező többletköltségek az Utast terhelik.
A b) és c) pontok esetében az Anubis Travel az utazásról szóló
281/2008. Kormányrendelet 11.§ (2) bekezdése alapján köteles
segítséget nyújtani az Utasnak, amennyiben nehézségei támadnak,
de nem köteles a költségek megelőlegezésére, továbbá
igényt tarthat az általa előlegezett és felmerült olyan költségek
megtérítésére, melyekhez az Utas hozzájárult (hazautazás költsége,
elszállásolás költsége, ellátás költsége, egyéb adminisztrációs
és hivatali költségek, stb.). Az utazásról szóló 281/2008.
Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdése alapján az Utazásszervező
vis major esetén nem felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből
vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi
jogsértésért járó sérelemdíjért, így az ezen körülményekre
vonatkozó panaszokat az Utazási Iroda nem tudja elfogadni.
VI.Légi személyszállítás, buszos utazás
19. A nemzetközi légi szállítás szabályai alapján a szállítást
végző légi társaság és az Anubis Travel Utazási Iroda fenntartja
magának a repülőgép indulási időpontjának, helyének, átszállási
lehetőségeinek, útirányának, a légitársaság, illetőleg a repülőgép
típusának változási jogát. Az erről szóló információk tájékoztató
jellegűek, így a módosítás nem minősül a szerződés lényeges
módosításának. A változásból eredő kellemetlenségekért, plusz
költségekért az Anubis Travelt felelősség nem terheli, de haladéktalanul
köteles az Utast tájékoztatni, amint a változásról tudomást
szerez.
20. Repülőjegy és/vagy csomagtúra szolgáltatás esetén, mely
repülőutat is tartalmaz, az Utas tudomásul veszi, hogy a repülőgéppel
történő szállítatására a légi személyfuvarozásra vonatkozó
szabályok az irányadóak, melyek minden esetben megtekinthetőek
az adott légitársaság weboldalán.
21. Ha a légi utazás során a csomagok elvesznek vagy azokban
kár keletkezik, az észrevételt követően haladéktalanul közölni
kell a repülőtéren található „Lost and Found” (elveszett poggyászok
osztályán). A megsérült, kifosztott, elveszett poggyászért
az Anubis Travelt felelősség nem terheli, a kárigényeket minden
esetben a légitársaság felé kell benyújtani. Az elveszett csomagokról
készült jegyzőkönyvet a légitársaság felé szükséges
továbbítani.
22. A menetrendváltozások miatt elmaradt szolgáltatásokért az
Anubis Travel nem vállal kártérítési felelősséget.
23. A befizetett út első és utolsó napja utazásnak minősül és
nem üdülésnek.
24. Poggyászsérülésért vagy eltűnésért a légi fuvarozás során
az adott légitársaság feltételei az irányadóak. Az útipoggyász
feladható súlyáról (mind a menetrend szerinti, mind a charter
járatok esetében) a légitársaságok szabályzatai rendelkeznek.
Túlsúlyért az Utasnak a légitársaságok tarifája szerint külön
díjat kell fizetnie. A poggyászsúly nem összevonható, térítésmentesen
fejenként egy csomag feladása lehetséges. Az Utas
poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas
gondoskodik, hacsak a továbbszállítás vagy megőrzés céljából
az iroda képviselője át nem vette.
25. Körút programoknál, az autóbuszos utazások esetén,
amennyiben az utazás időtartama technikai okok miatt (műszaki
meghibásodás, időjárási, útviszonyok stb.) jelentős késés
következik be, ezért az Anubis Travelt felelősség nem terheli. Az
Anubis Travel kötelessége – lehetőségeihez mérten – intézkedni
a hiba mielőbbi elhárításáról. Az Anubis Travel – a helyszíni
körülmények függvényében – fenntartja a jogot az útvonal megváltoztatására.
26. Az Anubis Travel fenntartja magának a jogot, hogy az Utazási
Szerződésben meghatározott díjakat a jogszabályban
meghatározott feltételek bekövetkezése esetén felemelheti. Erre
kizárólag a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló
díjszabási vagy hatósági árának változása miatt, továbbá
egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adók, illetékek (ideértve az
üzemanyagköltségeket és az egyéb kötelező terheket, így különösen
a repülőtéri illetéket), valamint a szolgáltatóval kötött
szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása
miatt kerülhet sor. E körülmények bekövetkezése esetén az
Anubis Travel a részvételi díjat csak az utazás megkezdése előtt
legkésőbb 20 nappal emelheti fel úgy, hogy a díjemelés okát és
mértékét az Utassal írásban közölnie kell.
27. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti díj 8%-át meghaladja,
az Utas az értesítéstől számított 2 munkanapon belül elállhat
az Utazási Szerződéstől. Ez esetben az Anubis Travel a befizetett
összeget teljes egészében visszatéríti.
VII.Szállodák és elszállásolás
28. A szállodák kategória szerinti besorolása mindig az adott
ország besorolása és szabályozása alapján kerül feltüntetésre.
29. Az utazási katalógusban szereplő szállodák közül néhány
rendelkezhet főépülettel, melléképülettel és bungalóval/bungaló
stílusú szobákkal egyaránt. A külföldi partnerek a különböző
szálláshelytípusokat azonos értékűnek tekintik, az elhelyezés
bármely szobatípusban történhet. A szoba kiosztás a szálloda
hatáskörébe tartozik, arra ráhatása az Anubis Travelnek nincsen.
Az Utasnak csak felár megfizetése ellenében van módja fő- és
melléképületben történő elhelyezést igényelni. Ilyen igény esetén,
a visszaigazolást követően az Anubis Travel Utazási Iroda
köteles az Utas által kért szállástípust biztosítani.
30. A nemzetközi gyakorlat értelmében a szálloda a szobákat az
érkezés napján 14 órától (ez országonként változó lehet), a távozás
napján 10 vagy 12 óriáig biztosítja (országonként változó),
függetlenül a repülőgép menetrendjétől. Egyes szállodai szolgáltatások
a hivatalos bejelentkezés és kijelentkezés időpontja
között vehetők csak igénybe. Lehetőség van a szobák korai elfoglalására,
illetve késői elhagyására felár megfizetése mellett,
melynek mértéke szállodánként és szobatípusonként eltérő és a
szabad helyek függvényében foglalható.
31. Az Anubis Travel saját honlapján, a www.anubistravel.hu
weboldalon közzétett akciós ajánlatok között szerepelnek olyan
szállodák is, amelyek az utazási katalógusban lévő szállodák
között nem találhatóak, azonban ezekre a szállodákra is ugyanazon
feltételek vonatkoznak, mint az utazási katalógusban szereplő
szálláshelyekre.
VIII. Lemondási feltételek
32. Az Utas az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal
bármikor elállhat a szerződéstől, ha az Utas
• A részvételi díj 8%-ot meghaladó megemelése, illetve az Utazási
Szerződésben foglaltak lényeges módosítása, vagy a program
lényeges megváltozása miatt áll el a szerződéstől, a 27. pontban
meghatározott jogok illetik meg
• Ha egyéb okból áll el az Utazási Szerződéstől, az iroda jogosult
az addig felmerült költség megtérítését igényelni, de ez a befizetett
díj összegét nem haladhatja meg. Az Anubis Travel nem
igényelhet kártérítést, ha az Utas az elállási jogát legkésőbb az
utazás megkezdése előtt 61 nappal vagy az Utazási Szerződésben
az elállásra meghatározott időtartam alatt gyakorolja. 45
napon belüli időpont, vagy szálláshely módosítása lemondásnak
minősül.
33. Az Utasnak jogában áll az Utazási Szerződéstől 61 napon
belül is elállni meghatározott kötbérfizetési kötelezettség mellett.
Az utazás megkezdése előtti
• 61. napig kötbérmentes
• 60-35. nap között 10%
• 34-24. nap között 40%
• 23-15. nap között 70%
• 14. napon belül 100% bánatpénz fizetendő, amely összeget az
Anubis Travel jogosult levonni az Utasnak visszajáró részvételi
díj összegéből.
34. Postai úton történő lemondás időpontját a tértivevényes levélnek
az irodához történő beérkezési ideje határozza meg. Vita
esetén az Anubis Travel a tértivevényes levelet azzal a nappal
tekinti megérkezettnek, amikor az Anubis Travel aláírta az igazoló
szelvényt.
35. Amennyiben az Utas lemond a kifizetett szolgáltatásokról
vagy valamely szolgáltatást saját elhatározásból vagy az érdekkörében
felmerült okból nem vesz igénybe, úgy a befizetett díjra
vagy kártérítésre igényt nem tarthat.
36. Ha az Anubis Travel az Utast az utazás megkezdését követően
saját hibájából jogszabálysértés miatt az utazásból kizárja, az
Utas a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.
37. Az Anubis Travel az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20
nappal írásban elállhat a szerződéstől. Ha az Anubis Travel nem
az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az Utazási Szerződéstől,
akkor köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült
kárát megtéríteni, kivéve ha az emberi életet és egészséget,
illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény merül
fel, illetve ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb
résztvevőszámot nem éri el. (Létszám a programok
elindításához: min. 10 fő.) Ha az Anubis Travel nem az Utas
érdekkörében felmerült okból áll el az Utazási Szerződéstől, az
Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő
szolgáltatásra tarthat igényt, amennyiben ennek nyújtására az
Anubis Travelnek lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás
az eredetinél alacsonyabb értékű az Anubis Travel köteles a díjkülönbözetet
az Utasnak megtéríteni.
IX. Módosítási feltételek
38. Az Utazási Szerződésben rögzített bármelyik utasnév megváltoztatása
• charter járattal történő utazás esetén 45 napon belül forint alapú
szerződés esetén 10.000 Ft, euró alapú szerződés esetén 40
euró kezelési költséggel jár és a résztvevő nevének megváltoztatására
legkésőbb 7 munkanappal az indulás időpontja előtt
van lehetőség.
• menetrend szerinti járat esetén a névmódosítás a légitársaság
feltételei alapján történik a szabad helyek, osztály és illeték különbözet,
valamint módosítási díj függvényében. A módosításból
eredő többletköltség minden esetben az Utast terheli.
• egyes szállodák foglalása esetén a névmódosítás külön díj ellenében
történik, a szerződésen szereplő szállás díjszabásának
függvényében. Némely szálláshely fenntartja magának a jogot a
már visszaigazolt Utas nevek megváltoztatásának elutasítására.
Csoport foglalása esetében (min. létszám 20 fő), a csoport teljes
létszámának maximum 10%-ának módosítható a neve. Amen�-
nyiben az Utas szerződéskötéskor hibás adatot ad meg, úgy annak
módosítási vagy többletköltségeit az Utasnak kell viselnie.
39. Ha az utazás megkezdését követően az Anubis Travel a
szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni
nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű
szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a
nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet
az Utasra nem hárítható át. Ha az Anubis Travel ilyen
helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az Utas azt
indokoltan nem fogadja el, az Anubis Travel köteles az Utast az
utazás kiinduló helyére szállítani, ennek költségeit viselni, és az
igénybe vett szolgáltatások értékével csökkentett díjat visszafizetni.
Egyes esetekben a szálloda túltöltése esetén a szálloda
elhelyezheti az Utasokat a helyi besorolásnak megfelelő azonos
kategóriájú szállodában, amiért az Anubis Travelnek nincs kártérítési
kötelezettsége. A szálláshely típusa a szálláshely szerinti
ország szabályainak megfelelő komfortfokozatot tartalmazza.
40. Az Anubis Travel nem szerződésszerű teljesítéséből eredő
igény érvényesítésének feltétele, hogy az Utas a hiba felfedezése
után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és a
helyszíni szolgáltatóval közölni és azokat részletesen, mindenre
kiterjedően jegyzőkönyveztetni. A jegyzőkönyvben nem szereplő
kifogásokat az Anubis Travel nem köteles érdemben kezelni,
mert így lényeges körülmények kideríthetetlenné vállnak. A
közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős. Külföldi szálláshely
szolgáltatásaival kapcsolatos kifogásokat, panaszokat
minden esetben azonnal jelezni kell a szállodának és az elkészült
jegyzőkönyv egy példányát az Utas köteles a szálláshely
részére átadni. A helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az Utas panaszának
rögzítésére szolgál. Sem a jegyzőkönyv, sem a helyszíni
intézkedés nem jelentik azt, hogy az Utazási Iroda a panaszt
jogosnak fogadná el, vagy felelősségét azzal elismerné. A külföldi
szálláshely csak a helyszínen benyújtott panaszokat tudja kivizsgálni
és orvosolni, utólagosan már nem áll módjában javítani
a szolgáltatásokon vagy megoldani a felmerült problémákat. Az
utazási szerződés nem megfelelő teljesítése esetén a panaszra
okot adó esemény helyszínén az Utas köteles kárenyhítő magatartást
tanusítani és ennek érdekében megfelelően eljárni.
Az Utas a nem szerződésszerű teljesítésből eredő igényét a hazaérkezést
követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül
az Anubis Travelnek írásban, a helyszínen készített jegyzőkönyv
megküldésével együtt jelentheti be.
Az Utas kizárólag csak saját maga, illetve a vele egy Utazási
Szerződésen szereplők nevében nyújthat be panaszt, kártérítési
igényt. A kárigény késedelmes bejelentése esetén az Anubis Travel
mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az Anubis
Travel a határidőben bejelentett kárigény indokoltságát köteles
felülvizsgálni és álláspontjáról az Utast írásban tájékoztatni a
kézhezvételtől számított 30 napon belül. Az Anubis Travel az
utazási szerződés – nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből
eredő károkért való felelőssége, illetve a személyiségi jogsértésekért
járó sérelemdíj összege a szolgáltatás díjának (részvételi
díj) kétszeresét nem haladhatja meg.
41. Ha az utazási szerződés az utazás időtartama alatt szűnik
meg, az utazásszervező köteles az utas hazautazásának megszervezésében
segítséget nyújtani, melynek költségei az utast
terhelik, kivéve, ha a szerződés az utazásszervezőnek felróható
vagy érdekkörében felmerült okból szűnt meg.
X. Biztosítás
42. Az utazási szerződés értelmében, utasnak minősülő személyekre
utazásképtelenségre vonatkozó (storno) biztosítási szerződés
áll fenn az Anubis Travel és a Colonnade Insurance S.A.
Mo-i Fióktelepe között. Ezen szerződés értelmében utazásképtelenség
esetén, a (storno) biztosítás vonatkozásában biztosítottnak
minősülnek az utazási szerződésben utasként megjelölt
természetes személyek, feltéve, hogy az utazási szerződésben
feltüntetett utazási díj/biztosítási díj a foglalással egyidejűleg
hiánytalanul megfizetésre került az Anubis Travel vagy megbízottja
felé. Ebben az esetben a Biztosító kockázatviselése az
utazásképtelenségre vonatkozóan az utazási szerződés megkötésével
egyidejűleg kezdődik meg.
Az Utazási Szerződés megkötésekor az Utas a Colonnade Insurance
S.A. Mo-i Fióktelepe betegség-, baleset- és poggyászbiztosítását
(továbbiakban utasbiztosítás) is megkötheti. Az
Anubis Travel a biztosításról az Utast tájékoztatja. Ha az Utas az
Anubis Travel közreműködésével köt utasbiztosítást, valamint
ha az Anubis Travel az Utas javára szóló biztosítást kötött, az
Anubis Travel köteles az adott biztosítási termék szabályzatát,
illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az Utazási
Szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító
iratok átadásával egyidejűleg az Utasnak átadni.
Amennyiben a biztosítást nem az Anubis Travelnél köti, az Utas
köteles maga gondoskodni saját biztosításáról. Utasbiztosítás
hiányában a betegségből, balesetből és poggyászkárból adódó
összes felelősség és költség az Utast terheli.
Alulírott aláírásommal igazolom, hogy az Anubis Traveltől a biztosítási
szerződés megkötése előtt a Colonnade Insurance S.A.
Mo-i Fióktelepe főbb adatairól (a társaság neve, székhelye, jogi
formája és címe, székhely államának és felügyeleti hatóságának
megjelölése) és az utasbiztosítás, valamint az utazásképtelenségre
vonatkozó biztosítási szerződés feltételeiről közérthető,
egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kaptam, az utasés
az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás feltételét a
szerződés megkötése előtt átvettem, tartalmát megismertem.
A hatályos biztosítási feltételek megtekinthetők a www.anubistravel.
hu oldalon, illetve az értékesítő utazási irodákban.
43. Felek tudomással bírnak arról, hogy az Anubis Travel Utazásszervező
önálló jogon légi/vízi/közúti szállító járművek
üzemeltetését nem végzi. Fentiek alapján felek megállapodnak,
hogy egy esetleges repülőgép szerencsétlenség, hajó vagy busz
baleset bekövetkezése esetén Utas elsődlegesen az érintett
jármű üzembentartójával, illetve annak biztosítójával szemben
érvényesíti esetleges kártérítési igényét, és csak ennek eredménytelensége
esetén jogosult az Utazásközvetítővel szemben
annak esetleges helytállási kötelezettsége esetén igényérvényesítéssel
fellépni.
44. Az Anubis Travel folyamatosan elérhető ügyeleti telefonszáma:
+36 (30) 228 4315.
XI. Egyéb rendelkezések
45. Ha a 281/2008. (XII.28.) Korm. Rendelet eltérően nem rendelkezik,
a szerződésszegésre a Ptk. vonatkozó rendelkezései
az irányadók.
46. A felek vállalják, hogy az iroda által szervezett utazással kapcsolatos
vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján rendezik.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy az Utazásszervező
székhelye szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
Bíróságon indíthat pert. A díjemelés indokoltsága és az Utazási
Szerződés hiányossága miatt az Utas a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumhoz fordulhat, illetve előterjesztett panaszának elutasítása
esetén az alábbi panaszkezelő szervekhez fordulhat:
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (1035 Budapest, Miklós u.
2.), Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt.
99.), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a jelen általános utazási
feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi
postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.)
A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók
2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes
járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.
gov.hu). A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium http://www.kormany.
hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).
47. A főutas (megrendelő) az utastársak nevében kijelenti (egyéni
és csoport foglalás esetében is), hogy a jelentkezők részéről teljes
körű képviseleti, nyilatkozati és eljárási felhatalmazással rendelkezik.
Felhatalmazása a megrendelésen túl kiterjed a részvételi
díj előleg, illetve a teljes részvételi díj feletti rendelkezésre is.
Az Utas aláírásával hozzájárul az elektronikus számlázáshoz,
melyhez email cím megadása szükséges. Amennyiben az Utas
nyomtatott formában szeretné a számlá(ka)t megkapni, úgy azt
köteles még a számla kiállítása előtt jelezni. Számlázással kapcsolatos
egyéb igényeket a számla kiállítását követően az Anubis
Travelnek már nem áll módjában teljesíteni.
AZ UTAS KIJELENTI, HOGY AZ ANUBIS TRAVEL ÁLTAL KIADOTT
UTAZÁSI PROSPEKTUST ÉS AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉST
EGÉSZÉBEN ÉS RÉSZLETEIBEN EGYARÁNT MEGISMERTE ÉS
AZOKAT ELFOGADJA.
Az Általános Szerződési Feltételek egy példányát átvettem, azt
elolvastam, megértettem, az abban foglaltakat elfogadom:
igen
nem
Az utas ÁFA nyilatkozata:
Az utas az az ügyfél, aki a szolgáltatást
a) nem ÁFA adóalanyként vagy nem ÁFA-adóalanyi minőségben,
illetve
b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó esetekben, a saját nevében
és javára veszi igénybe.
Nyilatkozom, hogy a szolgáltatást
utasként
nem utasként
veszem igénybe.
(Kérjük a megfelelőt x-szel jelölni.)
ANUBIS TRAVEL UTAZÁSI IRODA
Kelt: 2018. …………………………
Megrendelő: ___________________